GUK, Vitaliy, The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy, Ukraine