ЗАДАЧА КОМІВОЯЖЕРА: НЕЛІНІЙНА МОДЕЛЬ НА ПЕРЕСТАВЛЕННЯХ ТА МЕТОД ГІЛОК ТА МЕЖ

Main Article Content

О. ЄМЕЦЬ
Т. ЧІЛІКІНА

Abstract

У публікації розглядається нова модель задачі комівояжера як задача нелінійної оптимізації на множині перестановок , її рішення методом гілок і меж . Сформульовано та доведено теореми про методи розгалуження множини допустимих рішень і відсікання допустимих підмножин , отримані оцінки допустимих підмножин в рамках методу гілок і меж.

Article Details

Section
Прикладна математика

References

1. Панишев А.В. Модели и методы оптимизации замкнутых маршрутов на транспортной сети / А. В. Панишев, А. В. Морозов. – Житомир, ЖГТУ, 2014. – 316 с.

2. Пападимитриу Х. Комбинаторная оптимизация. Алгоритмы и сложность / Х. Пападимитриу, К. Стайглиц. – М.: Мир, 1975. – 510 с.

3. Панишев А.В. Модели и методы оптимизации в проблеме коммивояжера / А.В. Панишев, Д.Д. Плечистый. – Житомир: ЖГТУ, 2006.– 300 с.

4. Мудров В.И. Задача о коммивояжере. /  В.И. Мудров. — М.: «Знание», 1969. — С. 62.

5. Рейнгольд Э.Комбинаторные алгоритмы. Теория и практика. / Э.Рейнгольд, Ю.Нивергельт, Н. Део. — М.: Мир, 1980. — 476 c. 

6. Стоян Ю. Г. Теорія і методи евклідової комбінаторної оптимізації / Ю. Г. Стоян, О. О. Ємець – К. : Ін-т системн. досліджень освіти, 1993. – 188 с.

7. Линейное и нелинейное программирование / И.Н.Ляшенко, Е.А.Карагодова, Н.В.Черникова, Н.З.Шор – К.: Вища школа, 1975. – 372 с.

8. Ємець О.О. Оцінювання допустимих множин розв’язків комбінаторної транспортної задачі на переставленнях, що розв’язується методом гілок та меж. / О.О. Ємець, Т.О. Парфьонова // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2010 – №1. – С. 21-27.

9. Чілікіна Т.В. Оцінки в методі гілок та меж для лінійної умовної задачі комбінаторної оптимізації на переставленнях / Т.В.Чілікіна, О.О.Ємець, Є.М.Ємець, Т.О.Парфьонова // Інформатика та системні науки (ІСН-2011): Матеріали ІІ Всеукраїн. наук.-прак. конф. (17-19 березня 2011, Полтава). – Полтава: РВВ ПУЕТ. − С. 328-331.

10. Ємець О.О. Оцінка в методі в методі гілок та меж для задач нелінійної умовної оптимізації на переставленнях / О.О.Ємець, Є.М.Ємець, Т.О.Парфьонова, Т.В.Чілікіна // Комбінаторні конфігурації та їх застосування: Матер. ХІ Міжвуз. наук.- практ. семін. (15-16 квіт. 2011 р., Кіровоград). – Кіровоград, 2011. – С. 74-75.

11. Ємець Є.М. Економіко-математичні нелінійної умовної оптимізації на      переставленнях: метод гілок та меж / Є.М.Ємець, О.О.Ємець, Т.О.Парфьонова, Т.В.Чілікіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі: Серія економічні науки. – 2011, вип.3(48). – С. 107-113.