ПРО КІЛЬКІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ В ЗАГАЛЬНИХ МНОЖИНАХ РОЗМІЩЕНЬ ТА ПОЛІРОЗМІЩЕНЬ

Main Article Content

О. ЄМЕЦЬ
Т. ЧІЛІКІНА

Abstract

У статті виведені та доведені формули підрахунку кількості елементів у загальній множині розміщень і загальній множині полірозміщень.  Як один зі способів підрахунку кількості розміщень можна розглядати побудову дерева, листи якого відповідають цим розміщенням. Отримані формули для розміщень є узагальненням відомих формул підрахунку кількості розміщень без повторень і розміщень з повтореннями.

Article Details

Section
Прикладна математика

References

1. Емець О.О. Евклидовые комбинаторные множества и оптимизация на них. Новое в математическом программировании: Учеб. пособие. / О.А.Емец. – Киев.: УМК ВО, 1992. – 92 с.

2. Стоян Ю. Г. Теорія і методи евклідової комбінаторної оптимізації / Ю. Г. Стоян, О. О. Ємець – К. : Ін-т системн. досліджень освіти, 1993. – 188 с.

3. Емец О.А. Комбинаторная оптимизация на размещениях / О.А. Емец, Т.Н. Барболина. – К.: Наук. думка, 2008. – 159 с.

4. Стоян Ю.Г. Множини полірозміщень в комбінаторній оптимізації // Доповіді НАН України / Ю.Г.Стоян, О.О.Ємець, Є.М.Ємець. – 1999. – № 8. – С. 37- 41.

5. Емец О.А. Моделирование некоторых инвестиционных задач с помощью евклидовой комбинаторной оптимизации // Экономика и матем. методы / О.А.Емец, Е.М.Емец. –  2000. Т. 36. –  №2. –  С.141-144.

6. Емец О.А. Интервальная математическая модель комбинаторной задачи цветной упаковки прямоугольников // Кибернетика и системный анализ / О.А.Емец, Л.Г.Евсеева., Н.Г.Романова. – 2001. – №3.  С. 131-138.

7. Валуйская О.А. Выпуклое продолжение многочленов, заданных на полиперестановках, модифицированным методом Стояна-Яковлева // Журн. вычислит.математ и матем. физики / О.А.Валуйская, О.А.Емец, Н.Г.Романова – 2002. – Т. 42, №4. – С.591- 596.

8. Стоян Ю.Г. Оптимізація на полірозміщеннях: теорія та методи / Ю.Г.Стоян, О.О.Ємець, Є.М.Ємець – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. –  103 с. 

9. Ємець О. Моделювання задачами оптимізації з дробово-лінійною цільовою функцією на поліпереставленнях // Вісник націон. ун-ту „Львівська Політехніка'' / О.Ємець, Н.Романова. – 2005. –  № 540. Сер. „Фіз.-матем. науки''. –  С. 65-68.

10. Ємець О.О. Безумовна задача оптимізації дробово-лінійної цільової функції на поліпереставленнях: зведення до лінійної умовної на спеціальній комбінаторній множині // Радиоэлектроника и інформатика / О.О.Ємець, Н.Г.Романова. – 2005. –  № 1.  – С. 70-73

11. Ємець О.О. Задачі оптимізації на полікомбінаторних множинах: властивості та розв’язування / О.О. Ємець, О.В. Роскладка: Полт. ун-т споживчої кооперації Укр. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. – 129 с.

12. Ємець О.О. Дискретна математика: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, допов. / О.О.Ємець, Т.О.Парфьонова. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – 287 с.

13. Емец О.А. Оптимизация на полиперестановках / О.А.Емец, Н.Г.Романова. – К.: Наук. думка, 2010. – 105 с. 

14. Ємець О.О. Моделі евклідової комбінаторної оптимізації: монографія / О.О.Ємець, О.О.Черненко. – Полтава: ПУЕТ, 2011. – 204 с. 

15. Хофман А. Введение в прикладную комбинаторику / А.Хофман. – М.: Наука, 1975. – 480 с.