МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНОГО МІЖГАЛУЗЕВОГО БАЛАНСУ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Main Article Content

O. Nazarenko
A. Boroda

Abstract

Розглядається проблема моделювання та прогнозування стаціонарних часових рядів, що описують слабо формалізовані процеси. Пропонується методика специфікації та ідентифікації лінійної стаціонарної моделі в рамках n-вимірного фазового простору на прикладі динамічного міжгалузевого балансу реальних макроекономічних систем.

Article Details

Section
Прикладна математика

References

1. Aubin J. P. Dynamic Economic Theory // Springer – Verlag, 1997. 510 p.

2. Бабаков И. М. Теория колебаний // Изд. 4-е, исправл. – М.: Наука, 2004. – 591с.

3. Leontief  W. Input-Output Economics // Oxford University Press, New York, 1986. – 436 p.

4. Greene W. H. Econometric Analysis // – 5th ed. – N.Y.: Pearson Educ. Int., 2003. – 1056 p.

5. Назаренко А.М., Фильченко Д.В. Идентификация и оптимизация слабо формализированных процессов в классе стационарных LQ моделей // Кибернетика и вычислительная техника.– К., 2009. – Вып. 158. – С. 42–61.

6. Назаренко О. М. Побудова та ідентифікація лінійно-квадратичних моделей слабо формалізованих динамічних систем // Вісник ХНУ. Сер. «Матем. моделювання. Інформ. технології. Автом. системи управління». – 2008. Т. 10, № 833. – С. 185-192.

7. Korotayev A.V., Tsirel S.V. Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin  Cycles in Global Economic Development // Structure and Dynamics. – 2010. Vol.4. No. 1. – P. 3–57.

8. Назаренко О. М. Основи економетрики // Вид. 2-ге, перероб.: Підручник – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 392 с.

9. INSEE, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bdm.insee.fr/bdm2/index.action