ОГЛЯД АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ ПЛАГІАТУ У ПРОГРАМНОМУ КОДІ

Main Article Content

Олександр Анатолійович КУЦЕНКО
Олександр Анатолійович СЕРДЮК

Abstract

У статті розглянуто поняття плагіату, його класифікацію та загальновживані алгоритми пошуку плагіату, а саме: метод ідентифікаційних міток, алгоритм Хескела, метод вирівнювання рядків та метод жадібного рядкового заміщення. З розвитком технологій та можливістю використання інтернету студент, не прикладаючи багато зусиль, може видавати матеріали іншої персони за свої. Тому дані методи та алгоритми часто використовуються для пошуку плагіату у програмному коді студентів. Метою даної роботи є визначення поняття плагіату, описання класифікації та розгляд методів ідентифікаційних міток, вирівнювання рядків, жадібного рядкового заміщення та алгоритму Хескела. Також розглянуто програмне забезпечення та сайти пошуку плагіату.

Article Details

Section
Computer Science
Author Biographies

Олександр Анатолійович КУЦЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

студент спеціальності «Прикладна математика»

Олександр Анатолійович СЕРДЮК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики

References

Michael J. Wise. String similarity via greedy string tiling and running KarpRabin matching. Dept. of CS, University of Sydney, December 1993.

Амонс А.А. Выявление плагиата в программном коде C# / Амонс А.А., Зайцев С.Ю., Киричек А.А. // Вестник НТУУ «КПИ» Информатика, управление и вычислительная техника № 53. – с.170-179.

Евтифеева О.А. АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ПОИСКА ПЛАГИАТА В ИСХОДНЫХ КОДАХ ПРОГРАММ / Евтифеева О.А., Красс А.Л., Лакунин М.А., Лысенко Е.А., Счастливцев Р.Р. // Санкт-Петербургский государственный университет – С. 188-196.

Закон України Про авторське право і суміжні права // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 13. – С. 64 .

Лисиченко М. Л. Методичні рекомендації щодо механізму перевірки письмових робіт на плагіат / М. Л. Лисиченко, В. І. Жила, А. В. Левкін. – Х: ХНТУСГ, 2017. – 28 с.

Лупаренко Л. А. Інструментарій виявлення плагіату в наукових роботах: аналіз програмних рішень / Л. А. Лупаренко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2014. – Том 40, № 2. – С. 151-169.

Плагіат авторських творів [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://pidruchniki.com/1834071963579/pravo/plagiat_avtorskih_tvoriv.

Плагіат у студентський роботах: методи виявлення та запобігання / [Н. В. Стукало, К. В. Ковальчук, М. В. Литвин та ін.]. – Дніпропетрівськ: ДНУ ім.О. Гончара, кафедра міжнародної економіки і світових фінансів, 2013. – 44 с.

Чижова А. А. АЛГОРИТМИ ПОШУКУ ПЛАГІАТУ / А. А. Чижова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Х., 2010. - № 2(4). – с. 13-16.

Що таке плагіат? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://uk.kagouletheband.com/ucheba/28889-chto-takoe-plagiat.html.